PRZEDSPRZEDAŻ kolekcji na Boże Narodzenie>>> CELLINI rabat do 50% >>> U NAS dodatkowe rabaty >>> Sztućce>>>  ZŁOTY STRZAŁ >>> ×
KUPUJ KORZYSTAJĄC Z ZESTAWÓW KOLEKCJI !!! W ZESTAWIE ZAWSZE NAJTANIEJ !!! ZAZNACZ LUB ODZNACZ ASORTYMENT, WPISZ ILOŚCI, SYSTEM NALICZY RABATY

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Salon-Porcelany, prowadzony pod https://salon-porcelany.pl/ (dalej zwaną Witryną) przez jednoosobową Działalność Gospodarczą Markovvy Tomasz Sołtysiak z siedzibą w Elblągu przy ulicy Kowalskiej 1-2.d, (dalej zwanego Sklepem Internetowym), która to firma jest administratorem Państwa danych osobowych. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach: analitycznych i reklamowych. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 1) nazwisko i imię, 2) adres zameldowania na pobyt stały, 3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: biuro @ salon-porcelany.pl, numeru telefonu 690 354 084, bądź poprzez firmowy czat. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w Salon-Porcelany.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: biuro @ salon-porcelany.pl W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, operatorzy obsługujący pocztę elektroniczną i krótkie wiadomości tekstowe typu sms, mms, wiadomości głosowe i video. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Ponadto o ile wyrazili Państwo na to zgodę, Sklep internetowy może udostępniać pobrane dane do podmiotów realizujących umowy w celach realizacji promocji, reklam i marketingu. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro @ salon-porcelany.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Instytucją kredytową, przy pomocy której Sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jest mBank S.A. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Commercial SSL z Unizeto Technologies S.A. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują własne dane osobowe. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny. Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro @ salon-porcelany.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro @ salon-porcelany.pl. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. W ramach wprowadzenie RODO sklep uzupełnia swoją politykę prywatności: Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Markovvy. , ul. Kowalska 1-2D, 82-300 Elbląg, Numer Identyfikacyjny Podatnika (NIP): PL5783111935. [Dalej: Salon Porcelany, Administrator] Dane kontaktowe: biuro @ salon-porcelany.pl . Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA Salon Porcelany pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Salon Porcelany przetwarza dane osobowe takie jak : Imię; Nazwisko; Płeć; Data Urodzenia; adres zamieszkania(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica , numer domu/mieszkania); adres e-mail; nr.tel.. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH Salon Porcelany informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i innych prawnie uzasadnionych celach.  CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane będą przetwarzane w celu: utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie , celu marketingu produktów własnych Administratora, w tym informowania o promocjach, nowościach, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.  Na podstawie: art. 6 ust. 1 lit (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. (f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 2.Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia lub innych celów do których zostały pobrane, do czasu wygaśnięcia obowiązku ciążącego na administratorze lub wycofaniu zgody klienta. ODBIORCY DANYCH Dane mogą być udostępniane firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie i na podstawie wyrażonej zgody przez agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora, podmioty wspierające marketing, podmioty oferujące usługi polegające na wysyłaniu informacji grupowej za pomocą Sms , E-mail . Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. UPRAWNIENIA KLIENTA Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - poprzez kontakt z Salon Porcelany na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Salon Porcelany nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskie
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa.
zadawane pod adresem: kontakt (at) salon-porcelany.pl.

w sprawie zamówień zapraszamy na czat on-line 1015 - 1745
lub na firmową infolinię
535 565 251
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel