Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego Salon-Porcelany.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Salon-Porcelany.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Salon-Porcelany.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 1888 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-526) przy ulicy Krucza 16/22 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0001034731 organ prowadzący rejestr do którego wpisana jest firma to: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie ,XII wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego , REGON52526977300000 NIP7011143563, kapitał zakładowy wniesiny w całości w kwocie 5000zł , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod salon-porcelany.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod Salon-Porcelany.pl, prowadzony jest przez 1888 Sp. z o.o., KRS0001034731, REGON525269773 NIP70111435639

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub

b) Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.0. Polityka prywatności stanowi integralną część tego regulaminu z jej postanowieniami można zapoznać się pod adresem : Polityka Prywatności

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. 1888 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 1888 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 1888

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 1888

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 1888,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Salon-Porcelany.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, itp., podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 1888 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Nasze towary dostarczamy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej InPost, DPD – czas dostawy 2 dni robocze, firmy Ruch: czas dostawy 6 dni roboczych, Paczkomaty inPost: czas dostawy 3 robocze i odbiór osobisty

5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 30 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.  Przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest przy produkcie, oraz podczas realizacji zamówienia w koszyku - przed finalizacją transakcji i zatwierdzeniem przycisku "zakup z obowiązkiem zapłaty". Przybliżony czas realizacji nie jest umownie wiążący i ma wyłącznie charakter informacyjny. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, może to powodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia. O braku dostępności Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Dostawa może być przesunięta o kilka dni w okresach przedświątecznych, okresów wyprzedaży, czy dużego ruchu klientów związanego z wprowadzona promocją.

5.4. Przed odbiorem przesyłki sprawdź czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane a waga odpowiada temu co znajduje się na liście przewozowym. Jeżeli obawiasz się, że przesyłka mogła zostać okradziona, pamiętaj, aby przy odbiorze spisać stosowny raport w obecności osoby, która ją doręczyła. W ten sposób będziemy mogli ustalić winnego. Po formalnym odbiorze paczki, koniecznie sprawdź jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stłuczki, uszkodzenia spisz z kurierem protokół, który jest podstawą wysłania nowego produktu. Brak protokołu spisanego w obecności kuriera traktujemy jako odebranie paczki bez zastrzeżeń. Proszę w protokole opisać stan faktyczny przesyłki. Uważaj, kurier nie jest zainteresowany prawidłowym wypełnieniem protokołu, gdyż jego obciąża strata. W ilu kartonach był produkt, ilość warstw kartonu, sposób zabezpieczenia folia bąbelkowa / przekładki etc. Umożliwi to nam szybka decyzję dotyczącą wysyłki nowego produktu.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin ten jest również załącznikiem do potwierdzenia zamówienia wysyłanym na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

5.6. Sprzedawca może zamienić produkt gratisowy dodawany do zamówienia w przypadku jego wyczerpania na dowolnie wybrany produkt przez sprzedawcę, kupujący nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego 45 2490 0005 0000 4530 0016 9701,

b) płatnością w systemie imoje, PayPal, PayU, IAI Pay, Przelewy24 

c) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro, American Express, a karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zamówienia towaru i akceptacji płatności,

d) za pomocą bonów i kart prezentowych

W Sklepie Internetowym istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru, możecie Państwo zapłacić przy finalizowaniu transakcji, nie realizujemy płatności w punkcie odbioru - odbiór osobisty wymaga wcześniejszej awizacji.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą korespondencji e-mail: zwrot (at) salon-porcelany.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór w stopce regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. Czas realizacji zwrotu w systemie cash back jest wydłużony o czas realizacji zwrotu przez operatora, który może wynieść dodatkowe 30 dni.

- Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

- Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Salon Porcelany, Stary Rynek 60A, 82-300 Elbląg, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Na opakowaniu niezbędne jest umieszczenie dużymi literami opisu ZWROT numer... do zamówienia numer... Bez potwierdzenia odbioru wypowiedzenia i oznaczenia paczki, nie zostanie ona odebrana w puncie zwrotów i wróci do nadawcy.

- Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

- Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- zakupy dokonywane na firmę [z wystawioną fakturą VAT przekazaną do JPK] nie podlega prawom konsumenta, a jednocześnie nie podlega możliwości zwrotu produktu.

- W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. 1888 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacja (at) salon-porcelany.pl . 1888 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. 1888 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. 1888 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Markovvy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Salon Porcelany, Stary Rynek 60A, 82-300 Elbląg, mailowo pod adres salon (at) salon-porcelany.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. 1888 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1888 , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.1.A. Rozporządzenie w sprawie sporów konsumenckich zgodnie z art. 14 par. 1 ODR VO: UE - udostępniamy internetową platformę do rozstrzygania sporów pod linkiem: webgate.ec.europa.eu

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 1888, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. Przedsiębiorca - prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Jednocześnie informujemy, iż nie dotyczy to przedsiębiorców, gdy PKD działalności jest zbieżne dokonywanym zakupem. nie podlega pod prawa konsumenckie kontrahent, który poprosił o wystawienie faktury VAT - dzięki temu możliwe jest rozliczenie danego wydatku jako koszt uzyskania przychodów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że występując o wystawienie takiej faktury sprzedawca uznaje, że nabywca kupuje towar na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że transakcja zostaje zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, a nabywcy nie można traktować jako konsumenta. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zostaje automatycznie wykluczona z możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie ustawy o prawach konsumenta ze względu na prowadzoną działalność, jednak przedsiębiorca dokonujący zakupu prywatnego nie powinien prosić o wystawienie faktury na dane firmowe – tylko wówczas będzie mógł bowiem korzystać z przywilejów dostępnych dla konsumentów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i decydujące się na wzięcie faktury wystawionej na dane firmowe pomimo braku związku zakupu z prowadzoną działalnością, powinny mieć na uwadze, że pozbawiają się w ten sposób statusu konsumenta, a zatem zrzekają się praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Mimo że przedsiębiorcy zyskali w niektórych przypadkach ochronę konsumencką, nie mogą ubiegać się o pomoc u rzeczników praw konsumenta, ani też u Prezesa UOKiK. Te instytucje wciąż pozostają bowiem wyłącznie do dyspozycji konsumentów w rozumieniu kc.

10.4. Procedura reklamacyjna dla przedsiębiorców spełniających warunki konsumenta w myśl pkt. 10.3. regulaminu pozostają identyczne jak dla konsumentów w innym przypadku zgodnie z KC.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Markovvy Sp z o.o. poczta elektroniczna: zwrot (at) salon-porcelany.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

pixel